School informatie > Lesprogramma

Lesprogramma
Kleuters
In de kleutergroepen zijn we bezig met het voorbereidend lees- en schrijfproces: letters en klanken, rijmen, begin en eindklank etc.
De hoofdactiviteiten in deze klas zijn voorlezen, spelletjes, liedjes, vertellen, poppenkast, kringspelletjes en werken in werkboeken.
Sommige kinderen zijn er al aan toe om te beginnen met het leesonderwijs. Zij werken in een apart groepje in de kleuterklas in een speciaal werkboek met op hun niveau afgestemde opdrachten.  
in groep 1-2 gebruiken we de taalmethode Ik en Ko en Taal op Maat. Kinderen die beginnen met letter herkenningstarten met de methode van beginnende geletterdheid tot lezen.
Leren lezen, hoe gaat dat?

Onder-, midden- en bovenbouw
Aangezien elke leerling uit een andere taalsituatie komt wordt er in deze groepen door de kinderen op een drie verschillende niveau’s gewerkt.
Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge taal, woordenschatuitbreiding, spelling, lezen, begrijpend lezen, cultuur en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben.
Er wordt gebruikt gemaakt van o.a. de volgende taalmethodes; Taal op Maat, Veilig Leren Lezen, Humpie Dumpie, , Speurneus ,Feestneus, Estafette. ,Goed Gelezen

Nederlandse en Vlaamse cultuur
Omdat onze NTC-lessituatie tot doel heeft de aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur onderdeel uit van ons onderwijsaanbod. Afhankelijk of we Vlaamse leerlingen hebben besteden we ook aandacht aan de Belgische cultuur.

Onze doelstellingen ten aanzien van het cultuur-onderwijs zijn:
  • Kinderen zich te laten orienteren op de Nederlandse samenleving
  • Via de kennis van de eigen cultuur verbanden leggen met andere culturen
  • Het bijbrengen van topografische kennis van Nederland en Europa
  • Aandacht besteden aan de traditionele Nederlandse gebruiken, gewoontes en feesten
  • © Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 09-01-2018